Próg tolerancji dla alergenów a objawy choroby

Istnienie w obrębie narządów wstrząsowych swoistych przeciwciał IgE goto­wych do reakcji z alergenem powoduje, że dziecko może zachorować w każdej chwili. Nie zawsze jednak choruje, chociaż w jego otoczeniu stale znajduje się pewna ilość uczulających je alergenów. Wiadomo, że wśród dzieci uczulonych na jajko — jedno po zjedzeniu jajka ma objawy chorobowe, ale bez konsekwencji może jeść kluski zagniecione z jajkiem — drugie nie toleruje nawet ilości śladowych jajka. Mówimy, że próg tolerancji na jajko u tych dzieci jest różny; przy tej samej ilości alergenu drugie zachoruje, pierwsze nie. U pierwszego próg tolerancji jest wyższy niż u dru­giego (ryc. 5). Innym przykładem może być dziecko z alergią na kurz, które znosi nieźle tę ilość alergenów, jaka znajduje się w jego domu, bez jawnych objawów choroby. Jeśli jednak do domu przyjdą goście i będą palić dużo papierosów, to u dziecka może wystąpić duszność, chociaż nie jest ono uczulone na tytoń, a ilość alergenów uczulających nie zwiększyła się. Prawdopodobnie obniżył się próg tolerancji na alergeny kurzu w wyniku drażniącego działania dymu tytoniowe­go na drogi oddechowe, a może i stresu (rodzice zajmują się gośćmi, a nie dzieckiem (ryc. 5A). Bardzo często zdarzają się podobne sytuacje w związku z infekcją. Dziecko bardzo dobrze toleruje pewne ilości alergenów w swoim otoczeniu, ale kiedy zapada na łagodną nawet infekcję, wyraźnie nasilają się objawy choroby alergi­cznej. Możemy przypuszczać, że infekcja jest tu czynnikiem obniżającym próg tolerancji na alergen. Bardzo jest dużo czynników zwiększających wrażliwość dzieci alergicznych na alergeny, czyli obniżających na nie próg tolerancji. Mogą nimi być wszystkie procesy zaburzające optymalny stan ustroju, np. dysfunkcja mechanizmów odpornościowych, hormonalnych, enzymatycznych, wpływ czyn­ników drażniących. Nasze działania lecznicze zmierzają w kierunku odwrotnym, to znaczy pod­wyższenia progu tolerancji na alergeny, aby nawet przy ich zwiększonej aktyw­ności nie występowały objawy chorobowe. W warunkach zwiększonej stymu­lacji alergenami, np. w okresie pylenia roślin, próg tolerancji zostaje przekro­czony i pojawiają się objawy alergii sezonowej (ryc. 5B). Odczulając dziecko przed sezonem pylenia zwiększamy próg tolerancji i choć działa na pacjenta znaczna ilość alergenów, nadal nie wykazuje on objawów choroby albo mają one formę poronną. Działamy w tym samym kierunku podając dziecku Intal czy Zaditen na czas zwiększonego zapylenia pyłkami roślin. Intal hamuje reakcję alergiczną, chociaż pacjent znajduje się w środowisku pełnym alergenów, zmniejsza więc wrażliwość ustroju na alergeny przez pod­wyższenie progu tolerancji (ryc. 5B). Przyjęcie hipotezy o różnej tolerancji alergenów pozwala zrozumieć, dlaczego dzieci chorują często jakby bez związku z działaniem uczulającego je czynnika i dlaczego infekcja, stres czy wysiłek, choć nie uczulają jak alergen, mogą mieć wpływ na nasilenie odczynu alergicznego. W ostatnich latach stopień wrażliwości na alergeny w astmie ocenia się na . podstawie reaktywności oskrzeli, którą można zmniejszyć stosując przewlekle leki profilaktyczne Intal i Zaditen, albo zwiększyć przez zadziałanie różnych czynników drażniących, jak wysiłek, stres, pyły przemysłowe, zmiany ciśnienia, wilgotność powietrza, wiatry, oziębienie ciała, infekcje itp. Po przebytych infek­cjach ta tak zwana nadreaktywność oskrzeli utrzymuje się czasem bardzo długo — wiele tygodni, a nawet miesięcy czy lat, powodując, że już niewielkie ilości alergenu mogą wywołać burzliwą odpowiedź ze strony oskrzeli. Reaktywność oskrzeli jest wartością wymierną; znamy wiele sposobów, aby ocenić ją za pomocą prób czynnościowych układu oddechowego. Warto odwiedzić też strony: Anna Piotrowska psycholog | oczyszczanie organizmu z toksyn