Reaginy

Wśród znanych dotąd 5 klas immunoglobulin (IgA, IgG, IgM, IgD, IgE) klasa IgE została wykryta najpóźniej. Dokonano tego prawie równocześnie w dwu różnych ośrodkach; w 1966 roku w Denver (USA) wykryło ją małżeństwo Ishizaka i Hornbrook, a w parę miesięcy później, w 1967 roku, w Uppsali (Szwecja) — Johansson i Bennich. Późne wykrycie immunoglobulin klasy E wiąże się prawdopodobnie z fak­tem, że jest ich w surowicy człowieka znacznie mniej niż immunoglobulin innych klas i dokładnie można je oznaczać tylko kosztownymi metodami izotopowymi lub enzymatycznymi. IgE lokalizują się głównie w tkankach; na komórkach tucznych w błonie podśluzowej układu oddechowego, przewodu pokarmowego, w skórze. W reak­cji alergicznej biorą udział tylko te przeciwciała IgE, które zostały związane na powierzchni komórki tucznej lub zasadochłonnej (ryc. 3). Liczba cząsteczek IgE związanych na jednej komórce jest bardzo duża; od kilkuset do 100000, a na­wet więcej. Wykazano, że poziom IgE w surowicy wyraźnie wzrasta u około 70%—80% pacjentów z chorobami atopowymi, co stało się podstawą odróżniania ich od innych chorób alergicznych, w których IgE jest prawidłowe. Podwyższone IgE u dziecka z astmą sugeruje, że jest to astma atopową, a nie bakteryjna czy wywołana podaniem polopiryny. Przeciwciała klasy E nie przechodzą przez łożysko, matka z alergią nie może więc przekazać tą drogą uczulenia swojemu dziecku. Jednakże odziedziczone przez dziecko cechy genetyczne rodziców mogą warunkować wystąpienie u nie­go skazy atopowej, z którą, jak wiemy, wiąże się łatwość syntetyzowania IgE. Liczne badania potwierdziły, że już niemowlęta rodziców z chorobami alergi­cznymi mają wyższy poziom IgE w surowicy niż dzieci w tym samym wieku rodziców zdrowych. Wyniki tych badań są jeszcze jednym dowodem, że dzieci rodziców z alergią powinny być objęte profilaktyką, zanim jeszcze ujawnią się u nich jakiekolwiek objawy alergiczne. Oznaczanie IgE u niemowląt pozwala również niekiedy przewidzieć wystąpie­nie choroby alergicznej w okresie późniejszym (ryc. 4). Przemawiają za tym następujące badania: Wśród badanych przeze mnie 32 dzieci z obturacyjnym nieżytem oskrzeli, w wieku od 6 miesięcy do 3 lat, 19 miało prawidłowe IgE, a 13 podwyższone. Badając te same dzieci po kilku latach stwierdziłam, że w grupie 19 z prawidłowym IgE zdrowych było 15, a czworo chorych. W gru­pie z podwyższonym IgE tylko jedno dziecko było zdrowe na 13 badanych. W wyjątkowych okolicznościach rolę reagin mogą spełniać przeciwciała klasy IgG. W odróżnieniu od reagin klasy IgE są ciepłostałe, uczulają na krótko, wyzwalają małe ilości histaminy. Mają znaczenie patogenetyczne w pewnych uczuleniach na mleko i leki. Warto odwiedzić też strony: ortodonta Kraków