Znaczenie czynników psychogennych

Czynniki psychogenne i nerwowe odgrywają niemałą rolę w wywoływaniu objawów alergicznych. Wiadomo, że chorobom atopowym towarzyszy wzmożone napięcie autono­micznego układu nerwowego, zwanego też wegetatywnym. Reakcje, którymi zawiaduje układ autonomiczny, są niezależne od naszej woli. Dysfunkcja tego układu prowadzi między innymi do obfitego pocenia się, różnych reakcji skór­nych, wzmożonego napięcia mięśni gładkich jelit, oskrzeli, naczyń. Zdenerwo­wanie i nastrój człowieka mają wpływ na funkcję układu autonomicznego. Niektórzy np. ludzie przed ważnymi wystąpieniami mają biegunkę lub pocą się. Są to tak zwane reakcje psychosomatyczne, to znaczy takie, w których czynnik psychogenny wpływa na reakcję określonych narządów. Dotyczy to również narządów i układów, w obrębie których toczy się proces alergiczny. Pod wpływem zdenerwowania lub pewnej chwiejności autonomicznego układu nerwowego natężenie reakcji alergicznych narasta dając objawy uchwytnej klinicz­nie choroby. Nieraz obserwowałam dzieci z astmą, u których w dniu zapowiedzianej klasówki występowała duszność, zmuszająca je do pozostania w domu. Czyn­niki psychogenne, podobnie jak infekcje, nasilają więc objawy alergiczne, ale na ogół nie stanowią głównej przyczyny reakcji alergicznych. Stan emocjonalny chorego dziecka, jak i jego otoczenia, decyduje czasem o częstości i ciężkości napadów astmy czy o zaostrzeniu alergii pokarmowej, ale powodem tych chorób są alergeny. Czujna, troskliwa, ale spokojna opieka rodziców daje choremu dziecku poczucie bezpieczeństwa, uspokaja je i zmniej­sza, lub nawet eliminuje zaostrzenia choroby. Natomiast nadmierna troskliwość rodziców, ich niepokój i niezdecydowanie udzielają się dziecku, u którego wówczas mogą rozwinąć się burzliwe objawy choroby. Dotyczy to szczególnie dzieci chwiejnych emocjonalnie, łatwo ulegających osobowości innych ludzi. Każde niepowodzenie w szkole, sporcie, życiu koleżeńskim może wyzwalać stresy prowadzące do dłużej trwającego pogorszenia. Natomiast harmonia mię­dzy domownikami, regularny, unormowany tryb życia, brak nadmiernych wzruszeń prowadzą zwykle do stabilizacji psychicznej i okresu bezobjawowego. Stan ten może być jednak w każdej chwili zachwiany pod wpływem różnych emocji, nawet pozytywnych. U niektórych dzieci zdarzają się objawy alergii jakby na zasadzie odruchów warunkowych. Przykładem takiej reakcji u dziecka uczulonego na pyłki traw może być duszność lub napadowy katar na widok kwitnącej łąki oglądanej na filmie, a u dziecka uczulonego na zapach kwiatów — widok kwiatów sztucznych. Rodzicom, opiekunom, a także lekarzom nie jest łatwo opiekować się dzieć­mi alergicznymi, które są podatne na wpływy czynników psychogennych. Opa­nowanie zdenerwowania, drażliwości, niecierpliwości, zmienności nastrojów dziecka, bagatelizowanie w jego oczach objawów choroby, przekonanie o ko­nieczności i skuteczności określonego leczenia — wszystko to ma bardzo duże znaczenie w prowadzeniu pacjentów z alergią. Warto odwiedzić też strony: pszczyński okulista