Co to jest skaza atopowa?

Ogólnie skazę atopową można określić jako wrodzoną predyspozycję do reago­wania odczynem alergicznym na różne pokarmy, substancje i czynniki, które u ludzi nie obciążonych tą skazą nie wywołują reakcji alergicznej. Na przykład sztucznie karmione dzieci ze skazą atopową mogą wykazywać objawy alergii na mleko krowie. Podobnie może się rozwinąć alergia na inne pokarmy (np. żółtko jaja, owoce), jeżeli zostaną one wprowadzone do diety niemowlęcia zbyt wcześnie lub w nadmiarze. Należy podkreślić jednak, że u dziecka ze skazą atopową nie zawsze rozwijają się objawy alergii. W opty­malnych warunkach życia może ono nigdy nie zachorować na chorobę alergicz­ną. Natomiast każdy czynnik dodatkowy, jak infekcja, nieprawidłowe odżywia­nie, złe warunki higieniczne, stresy psychiczne, częsty kontakt z czynnikami uczulającymi sprzyjają wystąpieniu choroby. Jeżeli mamy dwoje dzieci, z których jedno obciążone jest skazą atopową, to w optymalnych warunkach życia u żadnego z nich prawdopodobnie nie rozwi­ną się objawy alergii, ale w razie ekspozycji na czynniki alergizujące, alergeny, zachoruje dziecko atopowe. Tylko w warunkach szczególnie niekorzystnych i dopiero po długim działaniu czynników alergizujących może zachorować dziecko nie obciążone skazą atopową. Przykładem z codziennego życia może być uczulenie na sierść zwierząt. Rozwój alergii na sierść psa czy kota u dzieci atopowych, które mają w domu te zwierzęta, jest tylko sprawą czasu. U dzieci nie obciążonych skazą atopową rzadko ujawniają się odczyny alergiczne, cho­ciaż mają one taki sam kontakt z czynnikiem, który może wywoływać alergię. Przytoczone przykłady wykazują, że obciążenie genetyczne nie przesądza, czy i jakie objawy alergii występują u dziecka, w jakim okresie jego życia, czy będą przebiegać łagodnie, czy burzliwie, czy też nie ujawnią się wcale. Skazy atopowej nie można więc traktować jako nieuchronnego fatum, ale starać się zapobiegać chorobie, ponieważ o jej wystąpieniu i przebiegu w takim samym stopniu jak atopia decydują warunki środowiska zewnętrznego. Co jest charakterystyczne dla dzieci ze skazą atopową? Duża łatwość wytwarzania przeciwciał alergicznych — reagin. O ich zna­czeniu w alergii będzie mowa dalej. Wzmożona wrażliwość niektórych narządów na czynniki uczulające, np. oskrzeli w przypadkach astmy. W astmie mówimy o nadreaktywności oskrzeli, to znaczy nadmiernej wrażliwości oskrzeli na różne bodźce. Błona śluzowa oskrzeli ludzi zdrowych nie reaguje w ogóle lub w minimalnym tylko stopniu na wiele czynników działających drogą wziewną (przez wdychanie), takich jak: zawiesina kurzu, roztoczy, zarodniki pleśni czy pyłki roślin. Dopiero znaczne zwiększenie dawek tych alergenów lub takich substancji, jak acetylocholina, metacholina i inne, powodują, że działają one na błonę śluzową oskrzeli draż­niąco i mogą prowadzić do skurczu oskrzeli. U dziecka z astmą atopową już minimalne dawki wspomnianych alergenów lub substancji chemicznych podawanych w inhalacji wywołują gwałtowny skurcz oskrzeli i napad duszności albo objawy nieco łagodniejsze, które jednak można wyraźnie stwierdzić badaniem lekarskim (przyspieszenie i charakter od­dechu, objawy osłuchowe nad płucami) lub za pomocą specjalnej aparatury (np. spirografu). Na omówionym tu zjawisku nadreaktywności oskrzeli w ast­mie opierają się oskrzelowe testy prowokacyjne ważne w rozpoznawaniu choro­by i ustalaniu uczulenia (patrz str 40). 3. Skaza atopową charakteryzuje się również wzmożoną przepuszczalnością błon śluzowych, przez które łatwo wnikają do ustroju różne czynniki alergizujące i drobnoustroje, rozpoczynając proces uczulenia. 4. Wielu autorów dowodzi również, że z atopią wiąże się upośledzone lub opóźnione dojrzewanie niektórych mechanizmów obronnych ustroju, zwłaszcza miejscowych. Sprzyja to alergizacji, ponieważ zarówno alergeny, jak i drobnou­stroje nie są wówczas wystarczająco sprawnie eliminowane z organizmu. Warto odwiedzić też strony: usuwanie brodawek warszawa | fotel z masażem | http://i-potencja.pl | impla.com.pl/implanty