Rozpoznawanie alergii u dzieci

Niewiele jest chorób, w których wywiady miałyby tak zasadnicze znaczenie dla rozpoznania, jak w chorobach alergicznych. Stanowią one drogowskaz, w ja­kim kierunku powinny być prowadzone badania diagnostyczne. Czas wizyty u lekarza, nawet specjalisty, jest ograniczony, ze względu na dużą liczbę pacjen­tów. Rodzice zgłaszający się z dzieckiem, zwłaszcza po raz pierwszy, powinni więc już w domu zastanowić się, co wiedzą o chorobie dziecka, jakie objawy uważają za najbardziej istotne, jak przebiegało poprzednie leczenie. Na wizytę lekarską należy zawsze zabierać książeczkę zdrowia dziecka, w której znajdują się różne ważne dla lekarza adnotacje dotyczące szczepień, wizyt u innych lekarzy, pobytów w szpitalu itp. Jeżeli dziecko leczyło się poprzednio w szpitalu lub sanatorium, trzeba mieć ze sobą karty informacyjne z tego leczenia. Jeżeli wykonywano kiedykolwiek zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej należy je również pokazać lekarzowi (zdjęcia, a nie opisy) podczas wizyty. To samo dotyczy innych badań. Czasami rodzice czekają na wizytę w poradni alergolo­gicznej kilka tygodni i nie można jej wykorzystać w pełni, gdyż dopiero wówczas wzajemnie przypominają sobie, jakie to wyniki badań mają w domu, albo przekomarzają się u kogo w rodzinie występują objawy alergii. Wywiady dzielimy zwykle na część dotyczącą rodziny pacjenta, samego pac­jenta i część odnoszącą się do choroby dziecka. Wywiady rodzinne powinny obejmować dane, kto z rodziny dziecka choro­wał na choroby alergiczne i na jakie. Należy brać pod uwagę zarówno najbliż­szą rodzinę, jak i dalszych krewnych. Zawód rodziców może wskazywać na alergeny domowe. Wywiady dotyczące samego dziecka obejmują przebieg ciąży i porodu, okres noworodkowy i niemowlęcy, karmienie piersią, szczepienia ochronne, sposób odżywiania w niemowlęctwie, przebyte choroby zakaźne i inne, oraz zabiegi operacyjne. Pytamy również, czy dziecko uczęszczało do żłobka lub przedszko­la. Interesują nas warunki rodzinne, bytowe, mieszkaniowe, pytamy, czy w do­mu są zwierzęta. Wywiady dotyczące choroby alergicznej powinny być dokładne i obejmować wiele danych. Pytamy więc, od kiedy pacjent choruje, jakie są podstawowe objawy choroby, w jakich okolicznościach wystąpiły po raz pierwszy, czy epizody choroby obserwuje się wśród pełnego zdrowia, czy towarzyszy im infekcja, czy mają związek z jedzeniem, mieszkaniem, porą dnia lub nocy, porą roku. pogodą lub innymi warunkami klimatycznymi. Ważne jest, czy dziecko choruje tylko w domu, czy również poza domem, czy objawy są sezonowe, czy trwają cały rok, co dotychczas pomagało dziecku najlepiej, jakich leków używa­ło, z czym rodzice wiążą okresy pogorszenia. Podobnych i bardziej szczegółowych pytań dotyczących określonej już choro­by alergicznej jest oczywiście bardzo dużo. Rodzice powinni odpowiadać na pytania możliwie dokładnie, bez wielu dygresji na tematy nie związane z dziec­kiem i jego chorobą. W czasie następnych wizyt należy informować lekarza zarówno o objawach choroby, jakie wystąpiły w ostatnim okresie, reakcji dziecka na zlecone leki, jak 1 o różnych ważniejszych zmianach, które zachodzą w życiu naszego pacjenta (np. zmiana szkoły, mieszkania, mebli, sposobu odżywiania, urodzenie następ­nego dziecka w rodzinie, rozpoczęcie zajęć sportowych lub w kółkach zaintere­sowań, konflikty w szkole lub rodzinie itp.). Wszystko to może mieć wpływ na przebieg choroby i lekarz powinien o tym wiedzieć Na wizyty z dzieckiem powinna przychodzić matka albo osoba, która je wychowuje i może udzielić o nim pełnych informacji. Zdarza się dość często, że przychodzi w zastępstwie ktoś z rodziny, kto nie potrafi nic powiedzieć ani o obserwowanych objawach, ani o stosowanym leczeniu. W takich okolicznoś­ciach matka powinna napisać na kartce swoje obserwacje o przebytych infek­cjach, dotyczące odpowiedzi na stosowane leczenie i wszystko to, co uważa za istotne. Będzie to podstawą dalszych zleceń. Warto odwiedzić też strony: http://ejakszybkoschudnac.pl/ | www.bilift.pl/pl/manitou.html | USG ciąży